13 zoekresultaten voor 'ondersteunen'

Wie beslist?

De cliënt zelf, de begeleider of zijn vertegenwoordiger? Of beslis je samen? En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat? Hoe ondersteun je cliënten die zelf kiezen en hoe neem je een beslissing voor de cliënt? Deze vragen komen aan de orde in het boek “Wie beslist?. Het centrale thema is wilsbekwaamheid. Want als […]

Mijn belang, zoals ik dat zie!

Het belang van de cliënt In veel teksten over de zorg voor mensen met een beperking en in diverse functiebeschrijvingen lees ik dat het belang van de cliënt het uitgangspunt is. Een vanzelfsprekendheid zou je denken, dus een overbodige toevoeging. Op de echte vraag die daarachter ligt, lees ik zelden een antwoord. De vraag is […]

Nieuw naam voor het netwerk: Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie

Raad op Maat heeft in 1999 het netwerk functionarissen medezeggenschap opgericht. Een netwerk van medewerkers van zorginstellingen die zich bezig houden met de zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Met ingang van 2015 hebben we de naam van het netwerk aangepast. De nieuwe naam: Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie, sluit beter aan bij de praktijk […]

Gelukkig kun je altijd nog klagen

De zorg verandert De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige zorg, de Wlz. De gemeenten gaan de Wmo zorg organiseren en de zorg voor de jeugd waaronder de zorg voor kinderen en jongeren met een […]

Wils(on)bekwaam totdat het tegendeel bewezen is

Uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving is dat iedere volwassene wilsbekwaam is totdat het tegendeel bewezen is. Iedereen beslist zelf over het eigen leven. De wet omschrijft het als ‘in staat zijn tot een redelijke waardering van de eigen belangen ter zake’. Dat betekent dat alleen daar waar ik niet in staat is tot een redelijke […]