“Wie beslist?”

Op zaterdag 8 oktober 2016 organiseert Raad op Maat weer een congres voor leden van cliëntenraden. De titel van het congres is ‘Wie beslist?’.

Over heel veel dingen in je leven kan je zelf beslissen.
Soms is het fijn als iemand je helpt om een goede keuze te maken.
En soms is het beter als iemand anders die keuze voor jou maakt.
Wat wil en kan je eigenlijk zelf beslissen?
En hoe kan de cliëntenraad daar over meedenken?
Daar gaat dit congres over.

Alle kaarten voor het congres zijn uitverkocht.

De stem van de cliënt moet gehoord worden, dat is de missie van Raad op Maat.

Bijgaand artikel bewijst de noodzaak van het luisteren naar de cliënt op een heel ander terrein. Het gaat om de ervaring van een ME/CVS cliënt. In de volksmond het vermoeidheidssyndroom genoemd. Een ziektebeeld waarvoor nog heel veel onderzoek nodig is en waar heel veel misverstanden over bestaan. Het is onvoorstelbaar dat er in Nederland vastgehouden wordt aan een inmiddels bewezen niet werkende behandeling.

Klik hier dit artikel van GGZNieuws.nl!:

Oproep aan cliëntenraden: Schrijf een brief aan het ministerie over de nieuwe Wmcz

We wachten al heel lang op aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
LOC Zeggenschap in Zorg, Raad op Maat en NCZ vragen cliëntenraden daarom een brief te schrijven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
In de brief kan de raad schrijven dat het ministerie meer haast moet maken.
En in de brief kan staan welke punten er allemaal moeten veranderen in de wet.
Het lijkt erop dat de minister veel van de voorstellen die LOC Zeggenschap in Zorg, Raad op Maat, LSR en NCZ gedaan hebben, wil meenemen in de aanpassing van de wet. Dat is heel goed nieuws.
Alleen de medezeggenschap in de Wmo lijkt niet te worden meegenomen.

Meer lezen: klik hier.
Klik hier voor de voorbeeldbrief.

Donderdag 7 februari 2019 is Loes een van de sprekers bij de Landelijke studiedag ‘Wils(on)bekwaamheid’ van het Leids Congres Bureau.

Omdat er niet één antwoord mogelijk is op de vraag hoe zorgverleners kunnen omgaan met de vraagstelling of de cliënt wils(on)bekwaam is, is het belangrijk dat de zorg en behandeling van hen zorgvuldig gebeurt. Protocollen en standaarden geven niet altijd zichtbaar aan wat het beste is voor een individuele cliënt, daardoor ontstaan er soms dilemma’s tussen hulpverleners, vertegenwoordigers en familieleden. Deze studiedag gaat in op vuistregels bij beoordeling en beoogt richting te geven voor situaties die onduidelijk zijn
Juridische, maar ook emotionele en persoonlijke factoren van wilsbekwaamheid worden besproken en er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.
Klik op hier voor meer informatie of om je aan te melden.

Sophie wil naar de stad.

Door het vakblad Sociaal Werk is gevraagd of Raad op Maat wilde reageren op een casus. Sophie wil naar de stad.

Klik hier voor het hele artikel.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer.

Klik hier voor een korte samenvatting van de Wmcz 2018 en een aantal opmerkingen gekeken naar de zorg voor mensen met een beperking.

De tekst van het wetsvoorstel vind je hier

De tekst van Raad van State vind je hier

De tekst van de Memorie van Toelichting vind je hier

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van de Wet zorg en dwang (Wzd). Wat betekent de Wzd in de dagelijkse praktijk voor begeleiders, voor managers, voor gedragsdeskundigen en voor cliëntenvertrouwenspersonen.

Ondertussen is er een algemene maatregel van bestuur geschreven over de Wzd. Daarop kan iedereen die dat wil reageren.
Als je zelf wilt reageren kan dat via deze link: http://www.internetconsultatie.nl/gedwongenzorg
Hier lees je de bijdrage van Raad op Maat.

Grip op bemoeizorg

Raad op Maat, VUmc, en Odion, hebben onderzoek gedaan naar bemoeizorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Bemoeizorg is het ongevraagd hulp geven aan een cliënt, terwijl de cliënt laat zien dat hij het niet met de hulp eens is. Bemoeizorg hoeft geen slechte zorg te zijn. Het kan een bijdrage leveren aan goede zorg, maar het mag nooit vanzelfsprekend worden ingezet.
Het project heeft voor begeleiders een handreiking en een cursus opgeleverd. Handreiking en cursus kunnen begeleiders helpen om op een verantwoorde manier met bemoeizorg om te gaan.
Voor cliënten is het boek bemoeipraat ontwikkeld. Met het boek kan de cliënt in gesprek gaan met zijn begeleider over bemoeizorg.

Voor meer informatie over het project en de resultaten klik hier
Voor het boek Bemoeipraat klik hier
De handreiking voor begeleiders, kunt u vinden in de winkel onder brochures en boeken voor professionals in de zorg.
Voor informatie over de cursus bemoeizorg klik hier

Klik Studiedag Wie beslist?

Vrijdag 16 maart 2018 organiseerde Klik een studiedag voor begeleiders en managers met als thema Bemoeizorg bij mensen met een verstandelijke beperking, met als spreker Loes den Dulk.
Klik hier voor het verslag van een zeer geslaagde dag.

Klik herhaalt de studiedag over Bemoeizorg met Loes den Dulk op vrijdag 14 september in Elst.

De adviesraad van Raad op Maat heeft een glansrol bij De Monitor op NPO 2

Bepalen van wilsbekwaamheid is een haast onmogelijke opdracht, ook voor een notaris. Tegelijkertijd is dat wel de opdracht die de notaris heeft. Het televisieprogramma De Monitor besteedt dinsdag 10 april 2018 aandacht aan dit onderwerp en met een aantal leden van de adviesraad van Raad op Maat heb ik meegedacht over dit thema. Hieronder vast een voorproefje.

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wmcz gaat veranderen.
Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst.
Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap.
En de rechten van cliëntenraden.

Het wetsvoorstel ligt klaar.
Iedereen kon reageren.
Dat kon via de internetconsultatie.
Dat is de mogelijkheid om via internet mee te praten over nieuwe wetten en regels.

Informatie over een paar belangrijke veranderingen in de wet vind je hier

De tekst van het wetsvoorstel vind je hier

De tekst van de voorlopige Memorie van Toelichting vind je hier

Raad op Maat heeft samen met leden van het netwerk kwaliteit cliëntparticipatie gereageerd op de internetconsultatie van VWS over het nieuwe voorstel voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Hier leest u de reactie.
Voor alle reacties op de internetconsultatie ga naar: www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_ zorgsector

Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen

Reactie internetconsultatie WMCZ

Raad op Maat heeft samen met leden van het netwerk kwaliteit cliëntparticipatie gereageerd op de internetconsultatie van VWS over het nieuwe voorstel voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Hier leest u de reactie.
Voor alle reacties op de internetconsultatie ga naar: www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_ zorgsector

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

Hoe kan de samenwerking tussen cliëntenraden en zorgkantoren beter?

Samen met Raad op Maat heeft het LOC Zeggenschap en zorg, eerder dit jaar een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van zorginstellingen, medewerkers van zorgkantoren en een raadslid van een centrale cliëntenraad.

De bijeenkomst heeft een aantal tips opgeleverd die kunnen helpen bij het tot stand brengen van een goed contact tussen cliëntenraden en het zorgkantoor. Een verslag van die bijeenkomst en de tips die dat heeft opgeleverd vind je hier

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Op 5 oktober heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg goedgekeurd.
Dat betekent dat de Wet waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2016 van kracht zal zijn. (de datum van inwerkingtreding is nog niet bekend gemaakt) De wet gaat de Wet Klachtrecht cliënten zorginstellingen (Wkcz) en de kwaliteitswet vervangen.
De wet is van kracht binnen de zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.
Op gebied van het klachtrecht gaan een aantal zaken veranderen:
• De zorgaanbieder moet een klachtenregeling hebben waarin omschreven staat hoe de zorgaanbieder met klachten omgaat. Daarbij is de verplichting van een klachtencommissie zoals die nu in de wet staat, losgelaten. Het is aan de zorgaanbieder om een passende klachtenprocedure te ontwikkelen en bekendmaken.
• Cliënten moeten ook gebruik kunnen maken van een klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon. Er was veel onduidelijkheid of de in de wet genoemde functionaris ook de cliëntenvertrouwenspersoon kon zijn. De minister heeft dat in het debat in de Eerste Kamer bevestigd. De wet stelt geen verder eisen aan deze functionaris. Wel krijgt de cliëntenraad adviesrecht over deze functie.
• Er komen onafhankelijke regionale klachteninstanties waar de cliënt naar toe kan als de klacht niet naar tevredenheid is opgepakt. Deze klachteninstanties kunnen bindende uitspraken doen over ingediende klachten.
Cliëntenraden aan zet
Cliëntenraden hebben op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zwaarwegend adviesrecht over de klachtenregeling. De zorgaanbieder dient een nieuwe klachtenregeling te ontwikkelen en deze ter advisering voor te leggen aan de cliëntenraad.
Het is aan de cliëntenraad om zich goed te informeren over de eisen die aan een klachtenregeling gesteld kunnen worden, op basis van de nieuwe wet en de eigen praktijk. De benoeming van een klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon verdient daarbij extra aandacht.

Toezicht Vrijheidsbeperking onder dwang in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Een kritische benadering door zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren blijft nodig.

De inspectie zegde de staatsecretaris van VWS toe dat vrijheidsbeperkingen volgens artikel 38 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ( dwangbehandeling) die langer dan een jaar duren en waarbij geen sprake lijkt van afbouw, individueel te toetsen. In het kader van deze afspraak toets de inspectie in 2013 en 2014 individuele dwangbehandelingen.

Klik hier voor de factsheet met de belangrijkste bevindingen.

Onderzoek cliëntmedezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt binnenkort aangepast. Ter voorbereiding heeft het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport het Verweij-Jonker instituut de opdracht gegeven de medezeggenschap van cliënten in de zorg te onderzoeken.
Het onderzoeksrapport is inmiddels naar de Tweede Kamer verstuurd.

Lees hier mijn blog over het rapport

Lees hier het hele rapport ‘Medezeggenschap op maat’

Gedwongen zorg in beweging

Op het gebied van vrijheid en vrijheidsbeperking in de zorg is veel beweging de laatste jaren. Die beweging was ook het thema van het symposium ter ere van tien jaar Journaal Ggz en recht op 22 oktober 2014: ‘Gedwongen zorg in beweging’
Met dit artikel geeft Loes den Dulk wat zicht op die beweging en op de gevolgen die ze hebben voor cliënten.

Klik hier voor het artikel.

Goed bestuur in de zorg

Minister Schippers en Staatssecretaris van Rhijn hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg. Daarin is ook aandacht voor medezeggenschap.
De nieuwe wet hierover die in 2011 en later begin 2013 was aangekondigd als de wet Goed bestuur en intern toezicht, komt er niet. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gaat aangepast worden.

De brief noemt een aantal plannen, u leest ze hier voorzien van mijn reactie:

• Er komt een onderzoek naar vernieuwende vormen van medezeggenschap. De resultaten worden meegenomen bij de wetswijzigingen.
• Naast cliëntenraden, kunnen er ook andere vormen van medezeggenschap komen.
• Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht i.p.v. zwaarwegend adviesrecht.
• Het enquêterecht wordt verruimd.
• Enquêterecht betekent dat ook een cliëntenraad een verzoek kan indienen bij de Ondernemingskamer tot een onderzoek naar het beleid van de zorginstelling.
• De Inspectie gaat toezicht houden op de medezeggenschap binnen zorginstellingen.

Ik ben blij met een volgende stap, na 4 jaar wachten, maar maak me zorgen dat de wetswijziging nog wel even langer op zich laat wachten.
Ik hoop dat de wet straks de praktijk echt gaat bepalen.

Wie de hele brief over Goed bestuur in de zorg wil lezen vind hier de link.
Lees ook mijn blog over dit onderwerp.

Nieuw naam voor het netwerk: Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie

Raad op Maat heeft in 1999 het netwerk functionarissen medezeggenschap opgericht. Een netwerk van medewerkers van zorginstellingen die zich bezig houden met de zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Met ingang van 2015 hebben we de naam van het netwerk aangepast.
De nieuwe naam: Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie, sluit beter aan bij de praktijk en de doelstelling van het netwerk. De doelstelling is om cliëntparticipatie in de ruimste zin van het woord te ondersteunen en de kwaliteit van de participatie van cliënten te waarborgen. Meedoen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. De voorwaarden die daarvoor nodig zijn, vragen aandacht van de medewerkers van zorginstellingen. Het netwerk richt zich op de formele medezeggenschap van cliënten in de vorm van cliëntenraden en de individuele zeggenschap in het dagelijks leven van cliënten. Met behulp van aandacht voor de rechten die cliënten hebben, streven we ernaar dat cliënten tot hun recht komen.

Voor meer informatie klik hier.

‘Wees alert op de rechten van cliënten’

‘Wees alert op de rechten van cliënten’ is de titel van het artikel op de website van Klik.
Het artikel gaat over de ervaringen van cursisten bij de cursus Rechten van cliënten van Raad op Maat: Vrijheidsbeperking kan al in kleine dingen zitten, want wil de client wel elke dag douchen of scheren?
‘Mijn ogen zijn open gegaan’ aldus een begeleider.
Voor meer informatie over de eerstvolgende cursus klik hier.
Klik hier als je het hele artikel wilt lezen.

Eerst volgende cursussen

Leerweg Cliëntenvertrouwenspersoon: module “Communicatie” 5-6- 2014

Leerweg voor Coaches van Cliëntenraden: module ” in- en externe contacten” 19-6-2014

Leerweg Cliëntenvertrouwenspersoon: module ” seksueel overschrijdend gedrag” 4-9-2014

Leerweg voor Coaches van Cliëntenraden: Module ” planmatig werken” 11-9-2014

 

Opzoekboek Vergaderen is weer beschikbaar

De afgelopen maanden moesten we nee verkopen maar gelukkig is het Opzoekboek Vergaderen weer beschikbaar.
In een vernieuwde uitvoering, met o.a. vernieuwd voorbeeldmateriaal en de bijgewerkte, op dit moment geldende wettekst van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Presentatie Opzoekboek Rechten van Cliënten en Rechtenteam

Afgelopen jaar hebben Raad op Maat en de LFB samengewerkt om cliënten meer grip te geven op hun eigen rechten. Op 19 april jl. is het Opzoekboek Rechten van Cliënten gepresenteerd.
Het boek is geschreven in nauwe samenwerking met een groep ervaringsdeskundigen, mensen met een verstandelijke beperking. Die groep is het Rechtenteam.