2020, ook voor Raad op Maat een bijzonder jaar!

Samenvattend: 2020 was ook voor Raad op Maat een lastig jaar door Corona. 

Na een normale start, kwam al het werk in maart stil te liggen en hebben we dat in de zomer pas weer op kunnen pakken door het geven van digitale cursussen.

Daardoor in het voorjaar wel tijd gehad om mooie nieuwe producten voor cliënten te kunnen ontwikkelen. Financieel jammer genoeg een negatief resultaat. 

Al sinds 2018 is Raad op Maat betrokken bij een traject rond de zeggenschap van cliënten bij een grote zorgaanbieder. Ook dat traject heeft in het voorjaar door Corona stilgelegen maar is in de zomer weer gestart. Geweldig dat Raad op Maat een belangrijke bijdrage mag leveren aan dit project.

Sinds de start van de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd in september 2019 levert Raad op Maat secretariële en administratieve ondersteuning en advies. Die taken zijn wel het hele jaar (digitaal) doorgegaan. De Coronacrisis heeft ook een grote impact op de rechten van cliënten en het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon. 

Door het stille voorjaar hebben we een aantal producten voor cliënten kunnen ontwikkelen: 

Wegwijs voor het werk van de raad, het opzoekboek voor raden. Dit is de vervanging van het Opzoekboek Vergaderen dat in 2001 verschenen is. 

Het spel Wegwijs. Een spel voor cliëntenraden over vergaderen en medezeggenschap. Daarbij hoort een basis-vragen-set en we hebben ook een vragen set over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ontwikkeld en een vragen set over de Wet zorg en dwang.

In het Opzoekboek Rechten van cliënten is het hoofdstuk Recht op vrijheid aangepast aan de nieuwe wetgeving. Daarmee is het hele boek weer up to date.

Een boekje met heel eenvoudige uitleg over de rechten van de raad. 

Een boekje Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang.

Voor begeleiders is er een aangepaste tweede druk verschenen van het boek Wie beslist?

Het boek is daarmee aangepast aan de Wet zorg en dwang.

Al deze producten zijn ontwikkeld in onze nieuwe huisstijl. In het voorjaar van 2021 gaan we ook onze nieuwe website lanceren.

In het najaar zijn er in opdracht van VWS verschillende workshops gegeven aan cliëntenraden en aan coaches van cliëntenraden over de Wet zorg en dwang. In dat kader hebben we ook een aantal filmpjes ontwikkeld.

Voor het vaktijdschrift KLIK heeft Raad op Maat een aantal keer een studiedag verzorgd met als thema zeggenschap en de Wet zorg en dwang. Daarnaast hebben we op verschillende studiedagen een bijdrage geleverd rond de thema’s zeggenschap en Wet zorg en dwang.

De adviesraad van cliënten is pas in het najaar, voor het eerst digitaal, weer bij elkaar gekomen. De leden hebben meegedacht over een aantal concrete plannen van Raad op Maat. 

Het cursusaanbod met open inschrijving hebben we in het najaar weer opgepakt. 

We hebben ons laten scholen in digitaal trainen en daarmee toch weer kunnen voldoen aan allerlei vragen.

Ons Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie is digitaal doorgegaan en blijft zeer zinvol voor zowel de leden als voor Raad op Maat.

We kijken terug op bijzonder jaar. 

Loes den Dulk 
11-05-2020